Головні завдання, які ставить перед собою педагогічний колектив школи:

Головні завдання, які ставить перед собою педагогічний колектив школи:

 1. Виховання морально і фізично здорового покоління.
  2. Створення умов для здобуття освіти понад державний мінімум.
  3. Здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, збагачення на її основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави.
  4. Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватись, формування громадської позиції, національної свідомості, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.
  5. Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними вміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності відповідно професійної орієнтації.
  6. Створення сприятливих умов для гуманізації освіти.
  7. Виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.
  8. Розробка сучасних науково-методичних концепцій, форм, видів діяльності, матеріалів для використання їх у навчально-методичної роботі.
  9. Ефективне впровадження інноваційних технологій навчання.
  10. Створення дієвої моніторингової системи оцінки навчальних досягнень учнів.

В основу роботи з обдарованими дітьми покладено принципи:
– орієнтація на вищі кінцеві результати;
– безперервна передача знань( навчатися й навчати інших необхідно стільки, скільки потребує досконале володіння темою);
– співпраця й товариська взаємодопомога;
– різноманітність завдань;
– навчання за здібностями;
Виконання програми здійснюється за такими напрямами:
– науково – методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями;
– виявлення та відбір обдарованих дітей;
– навчання , виховання та розвиток обдарованих дітей;
– стимулювання та заохочення навчальної й позакласної діяльності учнів;

Механізм реалізації програми « Система роботи з обдарованими учнями» 

В основі даної програми лежить вирішення проблеми пошуку та діагностики обдарованих дітей . Ми виділяємо такі групи обдарованих дітей:
– діти з високими показниками інтелекту;
– діти з високим рівнем творчих здібностей;
– діти, які досягли успіхів у будь-яких галузях ( музика, спорт, окремі предмети тощо);
– діти, які добре навчаються;
Така класифікація дає змогу створити банк даних, які використовуються для подальшого планування роботи з дітьми.

Шкільними методичними об’єднаннями: 

– розробка та впровадження методичних матеріалів по організації роботи з обдарованими дітьми;
– матеріали з досвіду роботи;
– написання індивідуальних програм по роботі з обдарованими учнями;
– пошук та впровадження інноваційних технологій у процес навчання;
– забезпечення науково-пошукової діяльності учнів;
– підготовка учнів до олімпіад, конкурсів;

Принципи розробки програм для обдарованих дітей 

1. Визначення сильних і слабких сторон кожного учня.
2. Індивідуальна програма має складатися з різноманітного навчального матеріалу, що відповідає інтересам обдарованої дитини.
3. Індивідуальна програма має передбачати принципи поступовості і послідовновності.
4. Чітка система оцінювання.

Адміністрацією школи: 

– організація педагогічного процесу з метою забезпечення розвитку здібностей обдарованих учнів;
– визначення варіативної частини робочого навчального плану;
– розробка комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів, конкретних методичних рекомендацій;
– підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці учня;
– постійне вивчення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов для їх самостійної діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня;
– забезпечення участі обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах,конференціях, конкурсів- оглядів творчих і наукових учнівських робіт, виставок, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей;
затвердження спеціалізованих навчальних планів та програм;
– розширення географії наукових товариств, відділень МАН;
– організація проведення інтернет – олімпіад з основ наук, створення належних умов для участі у них обдарованих дітей.

Методичною радою: 

– проведення науково-практичних конференцій, семінарів, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та школярів;
– впровадження у практику роботи школи нових освітніх технологій;
– організація у школі виставок нових технологічних і методичних засобів, презентації індивідуальних програм творчих вчителів, психолога, спрямованих на виявлення і розвиток обдарованих дітей;

Шкільним психологом: 

• аналітична корекція результатів розвитку учня на основі вивчення рівня інтелектуального розвитку та коефіцієнта самореалізації, тестування, робота з викладачами та вихователями по врахуванню результатів психологічних досліджень в їх подальшій роботі.
Для досягнення поставленої мети у школі створена і постійно вдосконалюється система роботи з обдарованою молоддю, яка є сукупністю змісту, методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності . У школі працює творча група вчителів, яка розробляє рекомендації щодо системи пошуку обдарованих дітей , пам’ятки вчителям, класним керівникам щодо розвитку творчих здібностей. Організація навчально-виховного процесу в закладі спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємось створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати.
Відповідно до структури роботи з обдарованими учнями, робота проводиться як в груповій так і в індивідуальній формах. У старшій школі здійснюється профільне навчання, а також забезпечується допрофільна підготовка учнів в межах мікрорайону.

Організація роботи вчителів з обдарованими дітьми 

1. Вивчення вчителями характерних особливостей обдарованих дітей та специфіки роботи з ними.
2. Створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими дітьми учителями-предметниками та класними керівниками.
3. Проведення навчання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, психологом школи.
4. Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на педрадах та засіданнях шкільних методичих об’єднаннях.
5. Організація роботи спецкурсів, факультативів згідно з творчими потребами дітей.
6. Проведення в школі предметних тижнів, до участі в яких залучати обдарованих дітей.
7. Організація і проведення предметних олімпіад з базових дисциплін серед учнів 5-11 класів.
8.Проведення систематичної підготовки дітей до участі у міських та обласних олімпіадах з базових дисциплін.