ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Освітня програма

 (початкова школа)

  Чернігівська загальноосвітня школа № 18 Чернігівської міської ради Чернігівської області є закладом загальної середньої освіти з українською мовою навчання, яка працює за 5-денним навчальним тижнем, налічує 16  класів, у яких навчається 411 учнів , з них 6 класів – початкова школа (164 учні).

Робочий навчальний план Чернігівської загальноосвітньої школи № 18  Чернігівської міської ради Чернігівської області враховує вимоги Концепції розвитку Чернігівської загальноосвітньої школи № 18 Чернігівської міської ради Чернігівської області, розглянутої та затвердженої на засіданні педагогічної ради закладу (протокол №22 від 06.06.2021р.) та Ради школи  (протокол №4 від 09.06.2021р.)

        Робочий навчальний план на 2021 – 2022 н.р. для 1-4-х класів складений на підставі Типових освітніх програм затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 року №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» , за програмою 

О.Я. Савченко  (Додаток 1) , наказ МОН України від 08.10.2019 року № 1272

для 3-4-х класів – за Типовими освітніми програмами для 3-4-х класів (Савченко О. Я.) наказ МОН України від 08.10.2019 № 1273 (додаток 2). 

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

          Робочий навчальний план  для 1-4 спеціальних  класів для дітей з ООП – за Типовими навчальними планами початкової школи для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою, Наказ МОН України № 693 від 25.06.2018 року.    

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Типову освітню програму для 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою
Типова освітня програма
Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років відповідно до Закону України «Про освіту») Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття  базової середньої освіти за інших умов.
Загальний обсяг навчального навантаження
Типова освітня програма Державний стандарт
1-4 клас – 3500 годин 1 клас – 805 годин 2 клас – 875 годин 3 клас – 910 годин 4 клас – 910 годин
Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей  та предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення
Типова освітня програма. Державний стандарт
Для 1-2-х класів: Мовно-літературна, у тому числі: Рідномовна освіта (українська мова та література; мови та літератури корінних народів та національних меншин) Іншомовна освіта Математична Природнича Технологічна Інформатична Соціальна і здоров’язбережувальна Громадянська та історична Мистецька Фізкультурна Для 3-4-х класів: Мова і література Суспільствознавство Мистецтво Математика Природознавство Технології Здоров’я і фізична культура    
Очікувані результати навчання здобувачів освіти.
Типова освітня програма Державний стандарт Навчальні програми
      Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.    Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.     Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі внутрішньо  і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.
Форми організації освітнього процесу
Типова освітня програма
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.      Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.      З урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів може бути організовано навчання за індивідуальною формою відповідно до  Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зі змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 624.   Вимоги до обов’язкових  результатів навчання  визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого  покладено ключові компетентності. Необхідною  умовою формування компетентностей  є діяльнісна  спрямованість  навчання, яка передбачає включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, практичної спрямованості. Формуванню ключових компетентностей сприяє  встановлення  та реалізації в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних  зв’язків, а саме: змістовно-інформаційних, операційно – діяльнісних і    організаційно-методичних, що сприяє посиленню  пізнавального інтересу учнів до  навчання і підвищенню рівня їхньої загальної культури, систематизації навчального  матеріалу, формуванню наукового світогляду. Компетентнісний  потенціал кожної освітньої галузі  забезпечує формування всіх ключових компетентностей. До ключових компетентностей належать: спілкування  державною мовою;спілкування іноземними мовами;математична  компетентність;компетентності у  природничих науках і  технологіях;інформаційно-цифрова компетентність;уміння вчитися  впродовж життя;ініціативність і підприємливість;соціальна і громадянська компетентності;обізнаність і самовираження у сфері культури;екологічна грамотність і здорове життя.. Основою формування  ключових компетентностей є  досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують  до навчання, знання та вміння, які формуються у  різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них. Такі  ключові компетентності, як уміння вчитися,  ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність  і здоровий спосіб  життя, соціальна та  громадянська  компетентності формуються відразу  засобами усіх предметів. У навчальних програмах виокремлено  такі наскрізні лінії ключових компетентностей, як  «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я  і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», що  спрямовано  на формування в учнів здатності застосовувати  знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом  інтеграції ключових і  загальнопредметних  компетентностей, вони  є    соціально значимими  надпредметними   темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про   суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Навчання  за наскрізними лініями реалізується  через організацію освітнього середовища,   окремі навчальні  предмети,  предмети за вибором, роботу в проектах, позакласну роботи, роботу гуртків.   Метою освітньої галузі «Мови  і літератури» є  розвиток особистості  учня,  формування  в нього  мовленнєвої  і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності,  гуманістичного  світогляду,національної   свідомості, високої моралі, активної  громадянської позиції, естетичних  смаків і ціннісних орієнтацій. Мовний компонент. До мовного компонента  належать українська мова, мова національних меншин (російська  мова як окремий предмет), іноземна  (англійська) мова. До літературного компонента – українська література , зарубіжна  література. Здобувач освіти виконує Державні вимоги до  рівня  загальноосвітньої підготовки учнів із навчальних предметів, зазначені  у Державному стандарті базової  і повної  загальної середньої освіти: Державні вимоги з української, іноземної мови визначені  за мовленнєвою, мовною, соціокультурною,  діяльнісною лініями, зокрема:  вміння розмовляти правильно і комунікативно доцільно, орієнтуватися в мовленнєвій ситуації, у сферах спілкування, осмислювати, планувати, висловлювати, володіти всіма видами мовленнєвої діяльності, сприймати текст, запам’ятовувати  зміст,  розуміти текст, переказувати (усно, письмово, докладно, стило, вибірково), самостійно створювати  письмові тексти, висловлювати в них власну думку, дотримуватися орфоепічних норм, знати правила орфографії, пунктуації, визначати  істотні ознаки  лексикологічних понять і  фразеологізмів, розрізняти  словозміну і словотвір, частини мови, члени речення, пояснювати будову словосполучень, різних видів речень, правильно писати слова відповідно до вивчених орфографічних  правил,  визначати смислові  та синтаксичні  відношення у реченні для обґрунтування вибору  розділових знаків, застосовувати основні   загальнонавчальні  творчі вміння, користуватися основними комунікативними  стратегіями. Крім того,  державні вимоги до  рівня  загальноосвітньої підготовки учнів,  диференційовано  за 5 видами мовленнєвої діяльності : аудіювання, читання, говоріння,  діалогічне  мовлення, письмо. Здобувач  освіти повинен  знати  достатню кількість  мовних одиниць для забезпечення  комунікативних потреб у межах визначених сфер  і  тематик спілкування, знати основні правила орфографії  та пунктуації, уміти складати речення,  продукувати  письмове повідомлення з дотриманням мовних правил, розуміти зміст висловлювань, що   стосуються освітньої, особистої сфери спілкування, невідкладних текстів пізнавального характеру, розуміти зміст  невідкладних автентичних текстів різних жанрів і стилів, створювати зв’язні   повідомлення, встановлювати і підтримувати  спілкування  із співрозмовником у межах визначеної  тематики  і сфери спілкування , робити нотатки, заповнювати  анкету, уміти написати лист, автобіографію, твір,  сприймати новий  досвід ,  нову мову, нові способи поведінки і життєдіяльності, критично оцінювати  навчальні досягнення та визначати шляхи їх удосконалення .   Літературний компонент  передбачає  вміння читати виразно, сприймати емоційно, осмислювати  творчо художній текст, робити художній аналіз  твору, знати визначення основних  теоретико – літературнознавчих понять, розрізняти напрями   та течії, роди  і жанри, визначати жанрово-родову приналежність твору, проводити пошуково-дослідницьку діяльність, користуватись  літературознавчими  словниками, енциклопедіями, знати характерні риси основних етапів літератури в контексті культури, виявляти зв’язки  літератури  з філософією, фольклором,  міфологією, видами мистецтва, аналізувати та  інтерпретувати твір у культурологічному контексті, вміти  зіставляти образи, теми, сюжети, що належить до   різних національних  літератур. ІІ Освітня галузь «Сульспільствознавство» передбачає  знання і розуміння, що таке   історія, як відбувається відлік часу в історії. Здобувач освіти  повинен  уміти  і застосовувати набуті  знання  та вміння для того, щоб  визначити  тривалість і послідовність  історичних подій, співвідносити рік із століттям, працювати з  історичними картками, підручником, документами,  зіставляти окремі події,  знати основні події з історії стародавнього світу,  періодизацію історії, порівнювати держави, суспільства, діяльність  історичних осіб, використовувати адаптовані історичні джерела (таблиці, схеми, тексти). Забезпечити виконання вимог історичного, суспільствознавчого компонентів, визначених Державним стандартом. ІІІ Освітня галузь «Мистецтво» передбачає реалізацію музичної, культурологічної змістовних лінії. Здобувач освіти опановує знання  про основні риси творчості відомих композиторів, характерні ознаки народної творчості, про творчу спадщину відомих  представників українського та світового мистецтва,  особливості розвитку  мистецтва, уміє виражати  ціннісне ставлення до творів мистецтва у процесі їх аналізу, інтерпретації, застосовуючи відповідну  термінологію, виявляє естетичне  ставлення  до музичного мистецтва, класичного і сучасного  мистецтва, виражає власні  оцінні судження  у процесі комунікації. IV Освітня галузь «Математика» передбачає набуття здобувачем освіти знань про  натуральне, ціле, раціональне, дійсне число та  числові множини, можливість подання  раціональних чисел звичайними дробами, а дійсних – нескінченими десятковими дробами, числовий  вираз, вираз із змінними одночлен, многочлен та дробові вирази, рівняння, нерівність та їх  розв’язання, означення і властивості лінійних та квадратних  рівнянь, координатну пряму і координаційну площу,   про множини, комбінаторні задачі, ймовірність випадкової події, означення геометричних фігур, довжину відрізка, кола, міру кута, площу та об’єм геометричної фігури. Здобувач освіти повинен уміти порівнювати числа,  округлювати їх, виконувати арифметичні дії,  проводити відсоткові розрахунки, застосовувати властивості пропорції, знаходити значення числового виразу , перетворювати  цілі дробові вирази, застосовувати вивчені властивості під час розв’язання  задач, уміти розв’язувати  лінійні і квадратні рівняння й нерівності, складати рівняння і системи рівнянь за умовою тестової задачі, будувати та аналізувати графіки  функцій, розв’язувати задачі із застосуванням формул загального  члена та суми перших членів прогресії, розв’язувати  комбінаторні задачі, обчислювати ймовірність випадкової події в досліді   рівноможливими результатами, розпізнавати і зображувати геометричні фігури на площині, виконувати основні операції над векторами, розв’язувати задачі зокрема  прикладного змісту, розв’язувати  трикутники. V Освітня галузь «Природознавство» містять  загально природничий, біологічний, географічний, фізичний, хімічний компоненти. Здобувач освіти розуміє взаємозв’язки  між об’єктами  і явищами природи, загальні властивості живих систем, знає прилади  і пристрої, що використовуються  у процесі вивчення об’єктів  і явищ природи, хімічний склад і загальний план будови і процеси  життєдіяльності клітин організмів різних царств живої природи, будову, функціонування , розвиток і поведінку організмів, принципи роботи регулярних систем, життєві цикли  організмів, недороганізмові системи (популяція, екосистема, біосфера), основні класифікації,  характерні ознаки організмів основних таксонів, сучасну  систему органічного  світу  і систематичне  положення людини в ній;  складові географічної науки, історичні етапи  пізнання Землі, методи дослідження, складові географічної оболонки , географічні особливості материків, океанів, регіонів і країн світу, України, своєї місцевості, суть географічних понять: природа, населення, господарство регіональних географічних  систем; історію розвитку  фізичних  знань, відомих учених-фізиків, фізичні характеристики стану природного середовища, основні поняття і фізичні величини; будову атома, склад  органічних і неорганічних речовин, назви хімічних  символів, структуру  періодичної  системи, ознаки  та умови  перебігу хімічних реакцій, зміст  рівнянь хімічних реакцій, суть  закону збереження маси речовини. Уміє порівнювати ,  розпізнавати,  описувати явища  природи,  об’єкти, прояснювати  будову і рухи землі, проводити прості  досліди, уміти  користуватися приладами під час проведення досліджень, дотримуватись правил безпеки під час проведення дослідів, порівнювати будову і функції клітин різних організмів, прогнозувати наслідки  господарської діяльності людини,  пояснювати проблеми і перспективи використання  природних ресурсів, аналізувати  географію природних   ресурсів і глобальних проблем, уміти застосовувати  здобуті знання для  пояснення  фізичних явищ і процесів, хімічних реакцій, розв’язувати  фізичні, біологічні, хімічні задачі, складати хімічні формули за значенням валентності та ступеня  окиснення,  розрізняти хімічні та фізичні явища,  робити висновки, розв’язувати експериментальні  задачі, уміти висловлювати судження про  вплив різних речовин на здоров’я  людини та  навколишнє природне середовище, використовувати  знання у різних життєвих ситуаціях. VІ Освітня галузь «Технології» містить інформаційно-комунікаційний, технологічний компоненти. Здобувач освіти розуміє поняття інформації,  системи, повідомлення даних, інформаційних об’єктів  різних видів, аналізує інформаційні процеси у живій природі, суспільстві, техніці, знає склад і характеристики комп’ютера , склад і функції програмного забезпечення, структуру і складові комп’ютерних мереж, правила створення електронних документів, проводить дослідно-пошукову діяльність у процесі проектування, розуміє і виконує елементи художнього конструювання за графічним зображенням або власним задумом, реалізовує проекти, оцінює результати  продуктивної творчої діяльності за визначеними критеріями, використовує на  практиці елементи художньої та  технічної творчості  у традиційних видах трудової діяльності. VІІ Освітня галузь «Здоровя і фізична  культура» сприяє формуванню  в здобувачів освіти  здоров’язбережувальних компетентностей. Здобувач освіти  розуміє сутність здоров’я, вплив природних  і соціальних факторів , фізичної активності на здоров’я, вплив факторів ризику на рівень  безпеки, вікові індивідуальні  зміни в організмі, здоров’я як єдине ціле, виконує стройові  та організуючі справи,  різновиди ходьби, бігу, стрибки, загальнорозвивальні вправи, вправи  на швидкість, спритність, витривалість, гнучкість, сили, уміє виконувати технічні елементи з обраного виду спорту, спеціальні та підготовчі фізичні вправи, знає історію  розвитку та становлення Олімпійського руху, Олімпійських ігор, загальну характеристику   здорового способу життя, вплив  фізичних вправ і спорту на  стан фізичного розвитку; усвідомлює значення занять фізичними вправами.  
Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
Типова освітня програма
кадрове забезпечення освітньої діяльності: заклад загальної середньої освіти І ступеня забезпечений педагогічними працівниками, які мають відповідну освіту та професійно-практичну підготовку: 3 вчителя мають вищу кваліфікаційну категорію(з них – один має звання – старший вчитель), 2 вчителі мають ІІ кваліфікаційну категорію, 1 вчитель – молодий спеціаліст; ·        навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності: педагогічні працівники закладу загальної середньої освіти І ступеня використовують навчальні програми затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584, керуються Листом МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році” (Додаток 3); матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності: матеріальне забезпечення закладу загальної середньої освіти І ступеня на достатньому рівні. Всі класні кімнати НУШ повністю забезпечені  всім необхідним для навчання за новими освітніми програмами. Заклад освіти забезпечений комп’ютерною технікою; створені належні умови для занять фізичною культурою, зокрема школа забезпечена спортивним залом та просторим спортивним майданчик;учні 1-4-х класів забезпечені якісним харчуванням;для учнів початкової школи організовано роботу групи продовженого дня           (з 12.00  до 18.00)працюють шкільні гуртки для учнів початкової школи:  «Танцювальна мозаїка» – 1-4 класи; «Музична мозаїка» – 1-4 класи;  гуртки з англійської мови: «Малятко»- 1 клас «Favourite English» – 2 клас   Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: оновлення методичної бази освітньої діяльності;контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.  
Інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної  середньої освіти
Розподіл варіативної складової
             З метою надання рівного доступу до якості освіти кожного учня  у     1-2-х класах початкової школи з варіативної  частини навчального плану  виділити 1 годину для проведення індивідуальних, групових занять  та консультацій з української мови.      Для учнів 3-х-4-х класів – за Типовими освітніми програмами для 3-4-х класів (Савченко О. Я.) наказ МОН від 08.10.2019 № 1273       З метою надання рівного доступу до якості освіти кожного учня  у     3-4-х класах початкової школи з варіативної  частини навчального плану  виділено : –  1 годину, для проведення індивідуальних занять з математики. Клас Кількість годин Використання навчальних годин Обґрунтування 1 клас 2 клас 1 Українська мова (індивідуальні заняття)      Робота зі здібними та обдарованими учнями, поглиблення їх знань з предмету.           Допомога невстигаючим учням наздогнати у вивченні  програмового матеріалу ; зацікавити їх навчальним матеріалом.  3-А,3-Б 4-А,4-Б 1 Математика (індивідуальні заняття)    Робота зі здібними та обдарованими учнями, поглиблення їх знань з предмету.       Допомога невстигаючим учням наздогнати у вивченні  програмового матеріалу ; зацікавити їх навчальним матеріалом.     

                                                                                                                                Додаток  1

                                               Навчальний план

для 1 та 2класів з українською мовою навчання

за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я.

Освітні галузіНавчальні предметиКількість годин  на тиждень
1клас2 клас
Інваріативна складова  
Мовно-літературнаУкраїнська мова7           7  
Англійська мова23
МатематичнаМатематика44
ПриродничаЯ досліджую світ33
Соціальна і здоров’язбережувальна
Громадянська та історична
ТехнологічнаДизайн і технології11
ІнформатичнаІнформатика (у курсі «Я досліджую світ»)1
МистецькаМистецтво: музичне мистецтво11
Мистецтво: образотворче мистецтво11
ФізкультурнаФізична культура33
 Усього19+321+3
Варіативна складова   
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять  1  1  
Мовно-літературна  галузь11
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня2022
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)2325

Директор школи                                                                                                 І.ХОМЕНКО

                                                                                                                               Додаток  2

                                                               Навчальний план

для 3 та 4 класів з українською мовою навчання

за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я.

Освітні галузіНавчальні предметиКількість годин на тиждень
3-А, 3-Б4-А, 4-Б
Інваріативна складова  
Мовно-літературнаУкраїнська мова  Читання         3,5 3,5         3,5 3,5
Англійська мова33
МатематичнаМатематика55
ПриродничаЯ досліджую світ33
Соціальна і здоров’язбережувальна
Громадянська та історична
ТехнологічнаДизайн і технології11
ІнформатичнаІнформатика (у курсі «Я досліджую світ»)11
МистецькаМистецтво: музичне мистецтво11
Мистецтво: образотворче мистецтво11
ФізкультурнаФізична культура33
 Усього22+322+3
Варіативна складова  
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.  1    1  
Математична галузь11
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня2323
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)2626

Директор школи                                                                                              І.ХОМЕНКО

Освітня програма

(базова середня освіта)

Чернігівська загальноосвітня школа № 18 Чернігівської міської ради Чернігівської області є закладом загальної середньої освіти з українською мовою навчання, яка працює за 5-денним навчальним тижнем, налічує 16  класів, у яких навчається 411 учнів (9 класів – основна школа (217 учнів)).

Робочий навчальний план Чернігівської загальноосвітньої школи № 18  Чернігівської міської ради Чернігівської області враховує вимоги Концепції розвитку Чернігівської загальноосвітньої школи № 18 Чернігівської міської ради Чернігівської області, розглянутої та затвердженої на засіданні педагогічної ради закладу (протокол №22 від 06.06.2021р.) та Ради школи  (протокол №4 від 09.06.2021р.)

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Чернігівської  міської ради Чернігівської області розроблена на основі Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №405).

        Для 5-9 класів навчальні плани складені за Типовими  освітніми програмами закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня , затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 :

– таблиця 1 до Типової освітньої програми для класів з навчанням українською мовою: 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б (Додаток 1);

– таблиця 10 до Типової освітньої програми для класів з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов : 7-го класу,8-А, 8-Б, 9-Акласів  (Додаток2);

– таблиця12 до Типової освітньої програми для класів з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини : 9-Б класу (Додаток 3).

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється  відповідно  до чинних нормативів  (наказ  Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128, зареєстрований  в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за №229/6517, Порядку поділу  класів на групи при вивченні  окремих предметів у загальноосвітніх  навчальних  закладах»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від  06.03.2002 року   за №229/6517 (зі змінами).

Типова освітня програма базової середньоїосвіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової середньої освіти.

Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою
Типова освітня програма
Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року розпочинають здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.   Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.
Загальний обсяг навчального навантаження
Типова освітня програма Державний стандарт
для учнів 5-9-х класів закладу складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані закладу (далі –навчальний план).
Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей  та предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення
Типова освітня програма. Державний стандарт
Мови і літератури;Суспільствознавство;Мистецтво;Математика; Природознавство;Технології;Здоров’я  і фізична культура.  
Очікувані результати навчання здобувачів освіти.
Типова освітня програма Державний стандарт Навчальні програми
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів. № з/п Ключові компетентності Компоненти 1 Спілкування державною мовою Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем 2 Спілкування іноземними мовами Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти. 3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації 4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу 5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів 6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії 7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі) 8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва 10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;предмети за вибором; роботу в проектах; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.   Наскрізна лінія Коротка характеристика Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Громадянська відповідальність Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень. Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій. Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.   Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  
Форми організації освітнього процесу
Типова освітня програма
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: – формування компетентностей; – розвитку компетентностей; – перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; – корекції основних компетентностей; – комбінований урок. Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо. З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-9 класів) передбачає обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання. Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу. Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу. Екскурсіїв першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань). Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.      Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.      З урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів може бути організовано навчання за індивідуальною формою відповідно до  Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зі змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 624.    
  Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
Типова освітня програма
кадрове забезпечення освітньої діяльності: заклад загальної середньої освіти ІІ ступеня забезпечений педагогічними працівниками, які мають відповідну освіту та професійно-практичну підготовку; навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності: педагогічні працівники закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня використовують навчальні програми затверджені наказом МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 №1407;відповідно до листаМОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”(Додаток  4 );матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:матеріальне забезпеченнязакладу загальної середньої освіти ІІ ступеня на достатньому рівні. Заклад освіти забезпечений комп’ютерною технікою: 2 комп’ютерних класи, 2 кабінети природничого напрямку оснащені мультимедійними дошками та 1 кабінет історії та правознавства4 класи мають в наявності проектори; створені належні умови для занять фізичною культурою, зокрема школа забезпечена спортивним залом та просторим спортивним майданчиком; про якість проведення навчальних занять свідчать результати за попередній навчальний рік (Додаток 5);моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).     Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: оновлення методичної бази освітньої діяльності;контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.    
Інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної  середньої освіти
Розподіл варіативної складової
  Варіативна складова навчальних планів використовується на: підсилення предметів інваріантної складової;запровадження факультативів, курсів за вибором; індивідуальні заняття та консультації .   Для учнів 5-9-х класів – відповідно  Закону України «Про   освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р.№1393 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня , затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р, №405, години варіативної складової з урахуванням інтересів та потреб учнів виділено :     Клас Кількість годин Використання навчальних годин Обґрунтування 5-А, 5-Б   0,5 Українська мова Підсилення вивчення інваріантної складової навчального плану та внесено в розклад до гранично допустимого навантаження; необхідність ґрунтовних знань державної мови, а в перспективі – для складання ДПА 1 Інформатика (факультатив) Необхідність поглиблення і розширення знань учнів в галузі інформатики чи іншої дисципліни, вивчення якої пов’язано з комп’ютерами; профорієнтація. 1 Математика (індивідуальні заняття) Робота зі здібними та обдарованими учнями, поглиблення їх знань з предмету та підготовка до олімпіад.  Допомога невстигаючим учням наздогнати у вивченні  програмового матеріалу ; зацікавити їх навчальним матеріалом.  В перспективі – для складання ДПА 1 Англійська мова (індивідуальні заняття) Робота зі здібними та обдарованими учнями, поглиблення їх знань з предмету, формування стійкого інтересу учнів до мови ; розширення і поглиблення знань з вивченого програмового матеріалу. Допомога невстигаючим учням наздогнати у вивченні  програмового матеріалу ; зацікавити їх навчальним матеріалом. 6-А, 6-Б       0,5 Українська мова   Підсилення вивчення інваріантної складової навчального плану та внесено в розклад до гранично допустимого навантаження; необхідність ґрунтовних знань державної мови, а в перспективі – для складання ДПА 1 «Стилістичні особливості морфології» (факультатив) Кваліфікований вчитель; необхідність ґрунтовних знань державної мови, а в перспективі – для складання ДПА 1 Інформатика (факультатив) Кваліфікований вчитель; необхідність поглиблення і розширення знань учнів в галузі інформатики чи іншої дисципліни, вивчення якої пов’язано з комп’ютерами; профорієнтація. 1 Математика (індивідуальні заняття) Робота зі здібними та обдарованими учнями, поглиблення їх знань з предмету та підготовка до олімпіад.  Допомога невстигаючим учням наздогнати у вивченні  програмового матеріалу ; зацікавити їх навчальним матеріалом.  В перспективі – для здачі ЗНО. 7клас   0,5 «Орфографічний практикум» (спецкурс)   Підсилення вивчення інваріантної складової навчального плану з української мови; необхідність ґрунтовних знань державної мови, а в перспективі – для складання  ЗНО 0,5 Хімія Підсилення вивчення інваріантної складової навчального плану та внесено в розклад до гранично допустимого навантаження; забезпечення поглиблення та розширення знань з хімії, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості; формування природничо-наукового світогляду, екологічного стилю мислення і поведінки, набуття навичок саморозвитку і самоосвіти. 1 Українська мова (індивідуальні заняття) Робота зі здібними та обдарованими учнями, поглиблення їх знань державної мови та підготовка до олімпіад.  Допомога невстигаючим учням наздогнати у вивченні  програмового матеріалу ; зацікавити їх навчальним матеріалом.  В перспективі – для здачі ЗНО. 1 Математика (індивідуальні заняття)   Робота зі здібними та обдарованими учнями, поглиблення їх знань державної мови та підготовка до олімпіад.  Допомога невстигаючим учням наздогнати у вивченні  програмового матеріалу ; зацікавити їх навчальним матеріалом.  В перспективі – для складання ДПА.   8-А, 8-Б 0,5 Історія України Підсилення вивчення інваріантної складової навчального плану та внесено в розклад до гранично допустимого навантаження; виховання справжніх патріотів  України та нашого краю , а в перспективі – більш ґрунтовної підготовки учнів до складання ДПА. 1 Математика (індивідуальні заняття) Робота зі здібними та обдарованими учнями. Формування стійкого інтересу учнів до математики; виявлення і розвиток математичних здібностей учнів; формування логіки та інтуїції учнів, їх просторову уяву; розширення і поглиблення знань з вивченого програмового матеріалу. Допомога невстигаючим учням наздогнати у вивченні  програмового матеріалу ; зацікавити їх навчальним матеріалом. Підготовка до участі в олімпіадах, більш ґрунтовної підготовки учнів до складання ДПА. 1 Хімія (індивідуальні заняття) Робота зі здібними та обдарованими учнями, поглиблення їх знань з предмету та підготовка до олімпіад.  Формування стійкого інтересу учнів до хімії; розширення і поглиблення знань з вивченого програмового матеріалу. Допомога невстигаючим учням наздогнати у вивченні  програмового матеріалу ; зацікавити їх навчальним матеріалом. Підготовка до участі в олімпіадах. 1 Українська мова (індивідуальні заняття) Робота зі здібними та обдарованими учнями, поглиблення їх знань державної мови та підготовка до олімпіад.  Допомога невстигаючим учням наздогнати у вивченні  програмового матеріалу ; зацікавити їх навчальним матеріалом.   Для більш ґрунтовної підготовки учнів до складання в перспективі ДПА. 9-А, 9-Б   1 Українська мова Підсилення вивчення інваріантної складової навчального плану та внесено в розклад до гранично допустимого навантаження ; необхідність ґрунтовних знань державної мови, а в перспективі – для складання ДПА. 0,5 Історія України Підсилення вивчення інваріантної складової навчального плану та внесено в розклад до гранично допустимого навантаження ; виховання справжніх патріотів  України та нашого краю , а  в перспективі – більш ґрунтовної підготовки учнів до складання ДПА. 0,5 Географія Підсилення вивчення інваріантної складової навчального плану та внесено в розклад до гранично допустимого навантаження; в перспективі – більш ґрунтовної підготовки учнів до складання ДПА.    

Додаток 1

Таблиця 1 до Типової освітньої програми

ЗЗСО ІІ ступеня

Наказ МОН України від 20.04.2018 №405

Навчальний план для 5 та 6 класів

з навчанням українською мовою

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
5-А, 5-Б6-А, 6-Б
Мови і літературиУкраїнська мова3,5+0,53,5+0,5
Українська література22
Іноземна мова (англійська)33
Зарубіжна література22
СуспільствознавствоІсторія України11
Всесвітня історія1
Основи правознавства
МистецтвоМузичне мистецтво11
Образотворче мистецтво11
Мистецтво
МатематикаМатематика44
Алгебра
Геометрія
ПриродознавствоПриродознавство2
Біологія2
Географія2
Фізика
Хімія
ТехнологіїТрудове навчання22
Інформатика11
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я11
Фізична культура33
Разом23,5+0,5+326,5+0,5+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації3,5  3,5  
Факультативи12
Українська мова  «Стилістичні особливості морфології»1
Інформатика        «Секрети комп’ютера»11
Індивідуальні заняття та консультації21
Математика11
Англійська мова 1
Гранично допустиме навчальне навантаження2831
Всього (без урахування поділу класів на групи)27+3  29+3

Директор школи                                                                                                                           І.ХОМЕНКО                          

                                         Додаток 2

                                                                                                Таблиця 10 до Типової освітньої програми

                                                     ЗЗСО ІІ ступеня

                                                                                                Наказ МОН України від 20.04.2018 №405

Навчальний план для 7-9-х класів

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
78-А, 8-Б9-А
Мови і літературиУкраїнська мова2,522+1
Українська література222
Перша іноземна мова (англійська)222
Друга іноземна мова (німецька)222
Зарубіжна література222
СуспільствознавствоІсторія України11,5+0,51,5+0,5
Всесвітня історія111
Основи правознавства1
МистецтвоМузичне мистецтво1
Образотворче мистецтво1
Мистецтво11
МатематикаМатематика
Алгебра222
Геометрія222
ПриродознавствоПриродознавство
Біологія222
Географія221,5+0,5
Фізика223
Хімія1,5+0,522
ТехнологіїТрудове навчання111
Інформатика122
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я111
Фізична культура333
Разом29+0,5+329,5+0,5+331+2+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації3  3,52
Індивідуальні заняття та консультації23
Математика11
Українська мова11
Хімія1
Курс за вибором0,5
«Орфографічний практикум»0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження323333
Всього (без урахування поділу класів на групи)32+333+3           33+3

Директор школи                                                                                                                           І.ХОМЕНКО

                 Додаток 3

                                                                         Таблиця 12 до Типової освітньої програми

                             ЗЗСО ІІ ступеня

                                                                        Наказ МОН України від 20.04.2018 №405

Навчальний план для 9-го класу

з українською мовою  навчання

і вивченням мови корінного народу, національної меншини

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
9-Б 
Мови і літературиУкраїнська мова2+1 
Українська література2 
Іноземна мова (англійська)2 
Мова корінного народу національної меншини (російська мова)2 
Зарубіжна література2 
СуспільствознавствоІсторія України1,5+0,5 
Всесвітня історія1 
Основи правознавства1 
МистецтвоМузичне мистецтво 
Образотворче мистецтво 
Мистецтво1 
МатематикаМатематика 
Алгебра2 
Геометрія2 
ПриродознавствоПриродознавство 
Біологія2 
Географія1,5+0,5 
Фізика3 
Хімія2 
ТехнологіїТрудове навчання1 
Інформатика2 
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я1 
Фізична культура3 
Разом31+2+3 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації2 
Гранично допустиме навчальне навантаження33 
Всього (без урахування поділу класів на групи)  33+3 

               Директор школи                                                                                                                            І.ХОМЕНКО

                                                                                                                             Додаток 4

                                                                                Таблиця 18

до Типової освітньої програми

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

№ п/пНазва навчальної програми
 Українська мова https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
 Українська література
 Біологія і екологія  [http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9-klas2017.html]
 Всесвітня історія
 Географія    https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
 Зарубіжна література
 Інформатика 5-8 класи: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx 9 клас: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/programa-informatika-5-9-traven-2015.pdf
 Історія України
 Математика
 Мистецтво
 Основи здоров’я
 Природознавство
 Трудове навчання
 Фізика   [http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html];
 Фізична культура
 Хімія   (https://goo.gl/GDh9gC).
 Іноземні мови
 Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)

Освітня програма

 (профільна загальна середня освіта)

         Чернігівська загальноосвітня школа № 18 Чернігівської міської ради Чернігівської області є закладом загальної середньої освіти з українською мовою навчання, яка працює за 5-денним навчальним тижнем, налічує 16 класів, у яких навчається 411 учнів  з них 1 клас – старшої школи (30 учнів).

Робочий навчальний план Чернігівської загальноосвітньої школи № 18  Чернігівської міської ради Чернігівської області враховує вимоги Концепції розвитку Чернігівської загальноосвітньої школи № 18 Чернігівської міської ради Чернігівської області, розглянутої та затверджено на засіданні педагогічної ради закладу (протокол №22 від 06.06.2021р.) та Ради школи  (протокол №4 від 09.06.2021р.)

   Освітня програма загальної середньої освіти ІІІ ступеня (загальна середня освіта) Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Чернігівської  міської ради Чернігівської області розроблена на основі Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».  Для учнів 10-го класу навчальний план складений за Типовими навчальними планами для  10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів,  затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України №408 від 20.04.2018р. та з урахуванням профільності навчання.

         Учні10-го класу будуть навчатися за профілем української філології (Додаток 1).

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється  відповідно  до чинних нормативів  (наказ  Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128, зареєстрований  в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за №229/6517, Порядку поділу  класів на групи при вивченні  окремих предметів у загальноосвітніх  навчальних  закладах»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від  06.03.2002 року   за №229/6517 (зі змінами).

      На виконання Закону України «Про освіту»(стаття 12) у закладі освіти учні отримують академічне профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Заклад загальної середньої освіти для складання власного навчального плану закладу обрав другий варіант (таблиця 2), який містить перелік базових предметів та включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна  література», «Іноземна мова», «Історія: Україна і світ» (у другому варіанті передбачено вивчення окремих предметів: «Історія України», «Всесвітня історія»), «Громадянська освіта», «Математика», «Природничі науки» (у другому варіанті передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія»), «Фізична культура», «Захист України».

Частину навчальних годин  навчального плану призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль навчання формується закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію.

Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою
Типова освітня програма
Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.  
Загальний обсяг навчального навантаження  
Типова освітня програма Державний стандарт
Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для  10-го класу складає 1330  годин/навчальний рік: Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані закладу (далі –навчальний план).  
Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей  та предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення
Типова освітня програма. Державний стандарт
Мови і літератури;Суспільствознавство;Мистецтво;Математика; Природознавство;Технології;Здоров’я  і фізична культура.  
Очікувані результати навчання здобувачів освіти.
Типова освітня програма Державний стандарт Навчальні програми
  Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.   № з/п Ключові компетентності Компоненти 1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем 2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти. 3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації 4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу 5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів 6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії 7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі) 8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва 10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя   Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання; окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; предмети за вибором; роботу в проектах; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.   Наскрізна лінія Коротка характеристика Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень. Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій. Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.   Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.
Форми організації освітнього процесу
Типова освітня програма
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок. Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об’єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки. З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання. Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів. Консультація будується за принципом питань і відповідей. Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти. Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з’ясувати рівень досягнення компетентностей. Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу. Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу. Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань). Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.  
Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
Типова освітня програма
кадрове забезпечення освітньої діяльності: заклад загальної середньої освіти ІІІ ступеня забезпечений педагогічними працівниками, які мають відповідну освіту та професійно-практичну підготовку; ·        навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності: педагогічні працівники закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня використовують навчальні програми затверджені наказом МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 №1407; відповідно до листа МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”(Додаток 3 – Таблиця 4 до Типової освітньої програми); матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності: матеріальне забезпечення закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня на достатньому рівні. Заклад освіти забезпечений комп’ютерною технікою: 2 комп’ютерних класи, 2 кабінети природничого напрямку оснащені мультимедійними дошками та 1 кабінет історії та правознавства 4 класи мають в наявності проектори;  створені належні умови для занять фізичною культурою, зокрема школа забезпечена спортивним залом та просторим спортивним майданчиком; про якість проведення навчальних занять свідчать результати за попередній навчальний рік (Додаток 4);моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).   Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: оновлення методичної бази освітньої діяльності;контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.  
Інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної  середньої освіти
Розподіл варіативної складової
  Для учнів 11-го класу – відповідно  Закону України «Про   освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р.№1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня , затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р, №408. 5.4.1.  З метою забезпечення профільного спрямування, навчання в старшій школі, згідно Концепції  та Статуту школи та враховуючи профільне спрямування, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та запитів учнів, продовжити навчання в 11-му класі за «Правовим» профілем. 5.4.2. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості,кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів,  години варіативної частини  плану  в 10-му класі розподілити таким чином: Клас Кількість годин Використання навчальних годин Обґрунтування 10клас 2 Українська мова  ( профіль -українська філологія) Виконання навчального плану (предмет внесено в розклад). Використовується для профільних предметів; підсилення предметів винесених на ЗНО 2 Українська література ( профіль -українська філологія) Виконання навчального плану (предмет винесено в розклад). Використовується для профільних предметів; 0,5 Хімія Підсилення вивчення інваріантної складової навчального плану та внесено в розклад до гранично допустимого навантаження; забезпечення поглиблення та розширення знань з хімії, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості; формування природничо-наукового світогляду, екологічного стилю мислення і поведінки, набуття навичок саморозвитку і самоосвіти. 0,5 Історія України Підсилення вивчення інваріантної складової навчального плану та внесено в розклад до гранично допустимого навантаження ; виховання справжніх патріотів  України та нашого краю , а  в перспективі – більш ґрунтовної підготовки учнів до складання ДПА. 1 Математика (індивідуальні заняття)   Робота зі здібними та обдарованими учнями, поглиблення їх знань з предмету та підготовка до олімпіад.  Формування стійкого інтересу учнів до математики; розширення і поглиблення знань з вивченого програмового матеріалу. Допомога невстигаючим  учням наздогнати у вивченні  програмового матеріалу ; зацікавити їх навчальним матеріалом. Підготовка до участі в олімпіадах. 1 Основи культури мовлення (курс за вибором) Кваліфікований вчитель;  необхідність ґрунтовних знань державної мови,культури мовлення, а в перспективі – для складання ЗНО 1 Англійська мова (індивідуальні заняття)   Робота зі здібними та обдарованими учнями, поглиблення їх знань з предмету, формування стійкого інтересу учнів до мови ; розширення і поглиблення знань з вивченого програмового матеріалу. Допомога невстигаючим учням наздогнати у вивченні  програмового матеріалу ; зацікавити їх навчальним матеріалом. Підготовка до участі в олімпіадах, а в перспективі – для складання ЗНО.

                                                                                                                  Додаток 1

                                                                        Таблиця 2

                                                                                                            до Типової освітньої програми

Навчальний план

для 10-го класу з українською мовою навчання

Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
Українська філологія
10-А
Українська мова2+2
Українська література2+2
Зарубіжна література1
Іноземна мова2
Історія України1,5+0,5
Всесвітня історія1
Правознавство
Громадянська освіта2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)3
Біологія і екологія2
Географія1,5
Фізика і астрономія3
Хімія1,5+0,5
Фізична культура3
Захист Вітчизни1,5
Вибірково-обов`язкові предмети: Інформатика Технології  1
2
Разом27+5+3
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предметі, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття8
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи                                          3
Курси за вибором1
Основи культури мовлення1
Факультативи1
Англійська мова1
Індивідуальні заняття1
Математика1
Гранично допустиме навантаження на учня33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)35+3

       Директор школи                                                                                                                                    І.ХОМЕНКО

                                                                         Додаток2

Таблиця 4

до Типової освітньої програми

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

№ п/пНазва навчальної програмиРівень вивчення
 Українська мова https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programiРівень стандарту
 Українська література https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi.Рівень стандарту
 Українська мова https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programiПрофільний рівень
 Біологія і екологія [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv].Рівень стандарту
 Всесвітня історія https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-navchalnih-program-z-istoriyi-ukrayini-dlya-5-9-ta-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvitiРівень стандарту
 Всесвітня історіяПрофільний рівень
 ГеографіяРівень стандарту
  Громадянська освіта (інтегрований курс)Рівень стандарту
  ЕкономікаПрофільний рівень
 Зарубіжна літератураРівень стандарту
 Зарубіжна літератураПрофільний рівень
 Захист ВітчизниРівень стандарту
 Історія УкраїниРівень стандарту
 Історія УкраїниПрофільний рівень
 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx)Рівень стандарту
 ПравознавствоПрофільний рівень
 Географія (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv),Рівень стандарту
 Технології (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).Рівень стандарту
 Інформатика https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docxРівень стандарту
 Українська літератураРівень стандарту
 Українська літератураПрофільний рівень
 Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.)Ляшенка О. І.) [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv/].Рівень стандарту
 Фізична культураРівень стандарту
 Хімія(https://goo.gl/fwh2BR);Рівень стандарту